Angielska wersja

Z uwagi na niedawne przejęcie przez Siemens spółek UltraSoC, spółka UltraSoc Poland sp. z o.o. oraz Mentor Graphics Polska sp. z o.o. planują połączenie wiosną 2021 r. Z tej przyczyny wyżej wspomniane spółki wspólnie uzgodniły Plan Połączenia Spółek. Uzgodniony Plan Połączenia, po jego publikacji, zostanie złożony do sądu rejestrowego właściwego dla każdej ze spółek.

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę łączenia spółek, tj. na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.

Połączenie nastąpi w trybie łączenia się przez przejęcie, określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie, w drodze sukcesji uniwersalnej, całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Wskutek zastosowania uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. i z uwagi na posiadanie przez Mentor Graphics Polska sp. z o.o. całości udziałów w UltraSoC Poland sp. z o.o. oraz brak możliwości wydania udziałów własnych Spółce Przejmującej zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd spółki Mentor Graphics Polska sp. z o.o. na podstawie art. 500 § 2oraz art. 505 § 1 i § 3k.s.h., zamieszcza na stronie internetowej następujące dokumenty:

  1. Plan Połączenia Spółek;
  2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (Mentor Graphics Polska sp. z o.o.) o połączeniu Spółek;
  3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (UltraSoC Poland sp. z o.o.) o połączeniu Spółek;
  4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (UltraSoC Poland sp. z o.o.) na dzień 31 grudnia 2020 r.;
  5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (UltraSoC Poland sp. z o.o.) na dzień 31 grudnia 2020 r.